Preambula

Lemberg, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 169/58, 821 02 Bratislava, IČO: 52 068 536, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 133200/B (ďalej len „Realitná kancelária“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala Realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej kancelárie pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby Realitná kancelária na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke Realitnej kancelárie.

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv, dohôd, dojednania zmluvných vzťahov medzi Realitnou kanceláriou a Klientom.

2. Jednotlivé ustanovenia zmlúv, dohôd a dojednaní, ktoré sú uzatvorené medzi Realitnou kanceláriou a Klientom majú prednosť pred týmito VOP pokiaľ sa od VOP odlišujú.

3. Pokiaľ jednotlivé zmluvy, dohody a dojednania neobsahujú ustanovenia riešiace určitú právnu otázku, vždy sa použijú ustanovenia obsiahnuté vo VOP, pokiaľ túto právnu otázku riešia iba čiastočne, použijú sa VOP vo vzťahu k zmluve, dohode alebo dojednaniu ako všeobecné ustanovenia v pomere k osobitným ustanoveniam.

4. V prípade, ak VOP nebudú vytlačené, a priamo nebudú tvoriť súčasť zmlúv, budú uverejnené, a voľne prístupné na oboznámenie sa pre každého na webovej stránke Realitnej kancelárie (www.lemberg.sk).

5. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej Realitná kancelária poskytuje svoje služby.

6. Predmetom VOP sú ponúkané realitné služby a produkty Realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi Realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od Dohody a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené VOP sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného a/ alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

7. Realitným obchodom sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek právny vzťah medzi záujemcom a Klientom, alebo medzi Klientom a Realitnou kanceláriou, alebo medzi záujemcom a Realitnou kanceláriou predmetom ktorého je kúpa, predaj alebo prenájom nehnuteľnosti, prevod členských práv v bytovom družstve, alebo sprostredkovanie týchto úkonov.

Článok II. Organizačná štruktúra Realitnej kancelárie

 1. Realitná kancelária organizačne zabezpečuje svoju činnosť nasledovne: Spoločnosť Lemberg, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 169/58, 821 02 Bratislava, IČO: 52 068 536, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 133200/B, zabezpečuje metodické, materiálne, finančné a personálne vedenie, ako aj usmerňovanie obchodných zástupcov Realitnej kancelárie, školenia a vzdelávanie realitných maklérov.
 2. Realitní makléri sú samostatnými právnymi subjektmi t.j. fyzické alebo právnické osoby, prepojené na Realitnú kanceláriu a to na základe mandátnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Lemberg, s.r.o. a pod obchodným označením Realitná kancelária „Lemberg“ a rozlišovacím dodatkom realizujú realitnú činnosť - predaj, kúpa, nájom, prenájom nehnuteľností sa uskutočňuje vykonávaním vysoko profesionálnej činnosti pracovníkov Realitnej kancelárie ako sprostredkovateľa na základe sprostredkovateľskej zmluvy o predaji, kúpe, prenájme, nájme nehnuteľností.
 3. Na vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov medzi Realitnou kanceláriou aKlientom sa vyžaduje:

a) konanie Realitného makléra, iba pokiaľ sa jedná o uzatvorenie zmluvy (vznik právneho vzťahu) o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, zmluvy o sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti, zmluvy o sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti, zmluvy o sprostredkovaní zámeny nehnuteľnosti,

b) konanie konateľa Realitnej kancelárie v ostatných prípadoch.

4. Všetky realitné kancelárie – pobočky a realitní makléri vykonávajúci činnosť pod obchodnou značkou Realitná kancelária „Lemberg“, sa riadia: Reklamačným poriadkom a VOP platnými pre Realitnú kanceláriu „Lemberg“. Prechádzajú pravidelnými školeniami a vzdelávaním. Sú hodnotení a odmeňovaní na základe absolvovaných postupových a kariérnych školení, dosahovanej produkcie, spätnej reakcie klientov a záujemcov, počtu reklamácii a dodržovania etického kódexu a interných predpisov. 

Článok III. Predmet činnosti a systém práce

 1. Realitná kancelária poskytuje najmä tieto Realitné služby:

a) konkrétna propagácia nehnuteľnosti (tlačené média, internetová reklama, propagácia na web stránke Realitnej kancelárie),

b) marketingové činnosti spojené s ponukou konkrétnej nehnuteľnosti (reklamná kampaň, cielenie internetovej reklamy, prípravné práce k propagácii – vypracovanie pôdorysov, fotografovanie a úprava fotografii nehnuteľnosti apod.),

c) oslovovanie, vyhľadávanie a priame kontaktovanie záujemcov,

d) vstupná obhliadka nehnuteľnosti s Klientom, ktorý predáva alebo prenajíma nehnuteľnosť,

e) obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami a obhliadky nehnuteľnosti s Klientom, ktorý má záujem kúpiť alebo prenajať si nehnuteľnosť,

f) zabezpečovanie dokumentácie, ktorá bezprostredne súvisí s realitným obchodom. Sú to najmä listy vlastníctva, výpisy z katastrálnej mapy, geometrické plány, identifikácie parciel, iné výpisy a získavanie údajov z katastrálneho operátu a pod.,

g) zabezpečovanie vypracovania príslušných zmlúv a listín o jednostranných právnych úkonoch súvisiacich s realitným obchodom,

h) poskytovanie cenových odhadov predaja a/alebo prenájmu nehnuteľnosti.

2. Výšku odmeny Realitnej kancelárie určuje Cenník Realitnej kancelárie (ďalej len ako „Cenník“), ktorý je voľne dostupný na webovej stránke Realitnej kancelárie. Príslušná zmluva uzatvorená medzi Klientom a Realitnou kanceláriou môže stanoviť výšku odmeny aj inak ako je uvedené v Cenníku Realitnej kancelárie.

 1. Náklady za Realitné služby a ich platenie upravujú tieto VOP, prípadne príslušná zmluva. Výšku nákladov za Realitné služby upravuje Cenník Realitnej kancelárie, prípadne príslušná zmluva.

4.Obvyklé doklady a informácie potrebné pre sprostredkovateľskú činnosť Realitnej kancelárie, ktoré je povinný Klient poskytnúť oznámiť Realitnej kancelárii:

a) Predaj bytu

-výpis z listu vlastníctva (doklad),

-kópia katastrálnej mapy (doklad),

-zmluva, ktorou Klient nadobudol vlastnícke právo k bytu (doklad),

-stavebný pôdorys bytu (doklad),

-kópia mesačného zálohového predpisu (doklad),

-kópia dokladu totožnosti (doklad),

-informácia o subjekte, ktorý spravuje bytový dom,

-informácia o veku bytového domu, prípadne informácia, kto vie tento údaj poskytnúť,

-informácia do akej lehoty zamýšľa Klient vypratať byt, prípadne či je vypratanie bytu podmienené kúpu inej nehnuteľnosti,

-informácia o minimálnej výške požadovanej kúpnej ceny a spôsobe jej úhrady (najmä akceptácia platby kúpnej ceny z hypotekárneho, spotrebného alebo iného úveru),

-informácia o existencií nedoplatkov na plneniach poskytovaných v súvislosti s užívaním bytu, a ich výška,

-informácia, či je Klient v predlžení, v konkurze, v reštrukturalizácii,

-informácia, či je voči Klientovi vedené exekučné konanie, a ak áno, tak meno exekútora, výšku vymáhaného nároku a spisovú značku,

-informácia, či má Klient akýkoľvek záväzok po lehote splatnosti,

-informácia o stavebných závadach, alebo iných závadách, ktoré by mohli brániť v riadnom užívaní bytu,-iné informácie, ktorých poskytnutie je potrebné na riadne informovanie záujemcov okúpu bytu.

b) Kúpa nehnuteľnosti

-kópia dokladu totožnosti (doklad),

-informácia o špecifikácii nehnuteľnosti, ktorú Klient zamýšľa kúpiť

–najmä druh nehnuteľnosti, lokalita, dispozičné preferencie (výmera, podlažie, orientácia na svetové strany a podobne.), požadovaný technický stav a iné,

-informácia o maximálnej výške kúpnej ceny, ktorú je ochotný Klient zaplatiť (tento údaj sa spravidla špecifikuje podľa požadovaných kritérií po porade s Realitným maklérom),

-informácia o spôsobe úhrady kúpnej ceny (hotovosť, úver)

-informácia, či je Klient v predlžení, v konkurze, v reštrukturalizácii,

-informácia, či je voči Klientovi vedené exekučné konanie, a ak áno, tak meno exekútora, výšku vymáhaného nároku a spisovú značku,

-informácia, či má Klient akýkoľvek záväzok po lehote splatnosti,-iné informácie, ktorých poskytnutie je potrebné na riadne informovanie záujemcov.

c) Predaj inej nehnuteľnosti ako bytu

-výpis z listu vlastníctva (doklad),

-kópia katastrálnej mapy (doklad),

-stavebný pôdorys nehnuteľnosti, ak ide o stavbu (doklad),

-kópia kolaudačného rozhodnutia, ak ide o stavbu (doklad),

-kópia dokladu totožnosti (doklad),

-informácia do akej lehoty zamýšľa Klient vypratať nehnuteľnosť, prípadne či je vypratanie nehnuteľnosti podmienené kúpu inej nehnuteľnosti,

-informácia o minimálnej výške požadovanej kúpnej ceny a spôsobe jej úhrady (najmä akceptácia platby kúpnej ceny z hypotekárneho, spotrebného alebo iného úveru),

-informácia o existencií nedoplatkov na plneniach poskytovaných v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti, a ich výška,-informácia, či je Klient v predlžení, v konkurze, v reštrukturalizácii,

-informácia, či je voči Klientovi vedené exekučné konanie, a ak áno, tak meno exekútora, výšku vymáhaného nároku a spisovú značku,

-informácia, či má Klient akýkoľvek záväzok po lehote splatnosti,

-informácia o stavebných závadách, alebo iných závadách, ktoré by mohli brániť v riadnom užívaní nehnuteľnosti,

-iné informácie, ktorých poskytnutie je potrebné na riadne informovanie záujemcov.

d) Prenájom nehnuteľnosti - ponuka

-kópia dokladu totožnosti (doklad),

-výpis z listu vlastníctva (doklad),

-stavebný pôdorys (bytu, nebytového priestoru, domu, budovy, apod. -doklad)

-informácia o účele využitia prenajímanej nehnuteľnosti,

-informácia o minimálnej výške nájomného a jeho splatnosti,

-informácia o nákladoch spojených s užívaním nehnuteľnosti,

-informácia o výške depozitu,

-informácia o najskoršom možnom termíne fyzického uvoľnenia nehnuteľnosti pre nájomcu,

-informácia o zmluvnej dobe a výpovednej lehote, ktorú požaduje Klient,

-iné informácie, ktorých poskytnutie je potrebné na riadne informovanie záujemcov.

e) Prenájom nehnuteľností - dopyt

-kópia dokladu totožnosti (doklad),

-informácia o účele prenájmu, ktorý sa požaduje,

-informácia o maximálnej výške nájomného a nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti,

-informácia o najneskoršom nevyhnutnom termíne fyzického uvoľnenia nehnuteľnosti pre nájomcu,

-informácia o zmluvnej dobe a výpovednej lehote, ktorú požaduje Klient,

-informácia, či je Klient v predlžení, v konkurze, v reštrukturalizácii,

-informácia, či je voči Klientovi vedené exekučné konanie, a ak áno, tak meno exekútora, výšku vymáhaného nároku a spisovú značku,

-informácia, či má Klient akýkoľvek záväzok po lehote splatnosti,

-informácia o stavebných závadách, alebo iných závadách, ktoré by mohli brániť v riadnom užívaní nehnuteľnosti,

-iné informácie, ktorých poskytnutie je potrebné na riadne informovanie záujemcov.

 1. Pokiaľ je Klient právnickou osobou predkladá Realitnej kancelárii k nahliadnutiu a vyhotoveniu kópie výpis z obchodného registra, osvedčenie o registrácii pre daň, prípadne aj osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

Článok IV. Práva a povinnosti 

 1. Realitná kancelária sa zaväzuje:

a) Postupovať pri zariaďovaní záležitostí klientov s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky, VOP, Etickým kódexom a Reklamačný poriadok spoločnosti.

b) Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníckeho práva alebo nájme danej nehnuteľnosti

c) Propagovať predaj, nájom danej nehnuteľnosti tak v printových ako aj v elektronických médiách.

d) Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou a predajom danej nehnuteľnosti.

 1. Povinnosti Realitnej kancelárie sú pri každom jednom obchodnom prípade presne definovaná v Dohode s Realitnou kanceláriou.
 2. Klient ako aj záujemca sa zaväzuje:

a) Bezodkladne poskytnúť Realitnej kancelárii všetku potrebnú súčinnosť za účelom splnenia predmetu uzatvorených zmlúv. V prípade, že klient alebo záujemca neposkytnú potrebnú súčinnosť, môže Realitná kancelária od nich požadovať ušlý zisk /províziu/ v plnej výške.

b) Pri podpise Dohody s Realitnou kanceláriou predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva, že je vlastníkom danej nehnuteľnosti, resp. že má písomné splnomocnenie s nehnuteľnosťou obchodovať.

c) Uhradiť Realitnej kancelárii všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce z Cenníka, z Dohody s Realitnou kanceláriou a z VOP včas a v celosti.

d) Zabezpečiť, respektíve umožniť oprávneným osobám realitnej kancelárie spolu s potenciálnym kupujúcim/ nájomcom prístup k Nehnuteľnosti v dohodnutom termíne – obhliadku Nehnuteľnosti.

e) V prípade ústnej Dohody je povinný Klient pristúpiť k uzatvoreniu Dohody s Realitnou kanceláriou, a to najneskôr do uplynutia doby platnosti dohody o zložení rezervačnej zálohy, prípadne do uplynutia obojstranne odsúhlasenej predĺženej doby. Klient je povinný postupovať aj pri dohode formou e-mailovej komunikácie.

f) Pri osobnej obhliadke ponúkanej Nehnuteľnosti spolu s maklérom Realitnej kancelárie vyplniť a podpísať Záznam o obhliadke nehnuteľnosti.

Článok V. Vznik Dohody 

 1. Realitná kancelária predkladá svojim Klientom typový návrh Dohody.
 2. Odchýliť sa alebo vykonať zmeny a doplnenia tejto typovej Dohody je možné len vo výnimočných prípadoch a po odsúhlasení všetkými dotknutými zmluvnými stranami. 
 3. Dohoda môže byt uzatvorená buď ako výhradná (exkluzívna) alebo ako nevýhradná (neexkluzívna).
 4. Za účelom realizácie obchodného prípadu je Klient povinný okrem predloženia všetkých potrebných dokladov a dokumentov, týkajúcich sa predmetného obchodného prípadu, poskytnúť aj maximálnu súčinnosť pre hladký priebeh obchodného prípadu, ako aj pre zápis práv na príslušných katastrálnych úradoch, resp. iných orgánoch štátnej správy/ samosprávy.
 5. Dohoda sa považuje za riadne uzatvorenú okamihom jej podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
 6. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak, s presne určeným a v Dohode uvedeným dátumom skončenia platnosti a účinnosti.
 7. Realitná kancelária je viazaná predloženým návrhom Dohody po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej predloženia záujemcovi o poskytovanie Služieb.

Článok VI. Zánik Dohody

 1. Dohoda zaniká:

a) skončením platnosti a účinnosti Dohody (ak bola uzatvorená na dobu určitú)

b) splnením účelu, na ktorý bola Dohoda uzatvorená

c) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán

d) písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej

 1. Realitná kancelária je oprávnená vypovedať Dohodu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej poskytovať Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite.
 2. Klient môže písomne vypovedať Dohodu z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom z doručenej písomnej výpovede musí byť Realitnej kancelárii zrejmé, koho a akej veci sa predmetná výpoveď Dohody týka.
 3. Ak v Dohode nie je stanovené inak, výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Dohody riadne doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Dohody na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota.
 4. Dohodu možno ukončiť aj písomným odstúpením od Dohody za podmienok a spôsobom stanoveným VOP a Zákonom.
 5. Realitná kancelária je oprávnená odstúpiť od Dohody, ak Klient:

a) nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči Realitnej kancelárii z Dohody alebo v súvislosti s Dohodou, do tridsiatich (30) kalendárnych dní po dni splatnosti týchto peňažných záväzkov

b) opakovane porušuje ustanovenia Dohody alebo VOP

c) predložil doklady alebo dokumenty obsahujúce nepravdivé údaje, týkajúce sa jeho identifikácie alebo Nehnuteľnosti

d) nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených VOP alebo Dohodou

e) protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Služby

f) je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie

g) na Klienta bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok Klienta bol zamietnutý pre nedostatok majetku

h) na majetok Klienta bola nariadená exekúcia

i) pri vypĺňaní Dohody poskytol nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje a informácie ohľadne predmetnej Nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých Klient mal a/alebo mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je možné zrealizovať obchodný prípad.

 1. Klient je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak Realitná kancelária:

a) opakovane, ani po reklamácii, neposkytuje Služby podľa Dohody

b) od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je Klient oprávnený odstúpiť v prípade, ak je Realitná kancelária počas doby trvania Dohody nečinná a nevyvíja aktivitu, smerujúcu k realizácii požiadavky Klienta a obchodného prípadu, a to najmenej po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní.

 1. Odstúpením od Dohody z dôvodov uvedených vo VOP táto zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.
 2. Realitná kancelária zašle Klientovi po zániku Dohody konečné vyúčtovanie poskytnutých Služieb, ktoré je Klient povinný uhradiť.
 3. Dohoda uzatvorená na dobu určitú sa po uplynutí jej platnosti vždy automaticky predlžuje o jeden (1) kalendárny mesiac, pokiaľ Klient písomne nepožiada o jej ukončenie, ktoré musí byť Realitnej kancelárii doručené najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred takýmto skončením platnosti Dohody.
 4. V prípade, že Realitná kancelária uzatvorí dohodu o zložení a úschove rezervačnej zálohy so záujemcom o kúpu Nehnuteľnosti/ o prevod práv a povinností člena bytového družstva k predmetnej Nehnuteľnosti/ o nájom Nehnuteľnosti, predlžuje sa doba platnosti a účinnosti Dohody na dobu, počas ktorej bude platná takáto dohoda o zložení a úschove rezervačnej zálohy, tzn. platnosť oboch dohôd skončí v ten istý deň.
 5. Záväzky zmluvných strán prekračujúce dobu platnosti Dohody zostávajú v platnosti aj po jej zániku.

Článok VII. Sankcie

 1. V prípade, ak:

a) Klient, po podpísaní výhradnej (exkluzívnej) Realitnej zmluvy s Realitnou kanceláriou, uzatvorí zmluvu na predmetnú nehnuteľnosť s akoukoľvek treťou osobou bez vedomia Realitnej kancelárie a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej kancelárie, alebo

b) Klient uzatvorí sprostredkúvanú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila Realitná kancelária ako osobu vhodnú na uzatvorenie sprostredkúvanej zmluvy na predmetnú nehnuteľnosť bez vedomia Realitnej kancelárie a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej kancelárii, alebo

c) Realitná kancelária obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a je pripravená uhradiť Klientovi dohodnutú cenu podľa Realitnej zmluvy najneskôr v deň uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy, a Klient aj napriek tomu odmietne uzatvoriť takúto sprostredkúvanú zmluvu s treťou osobou, alebo

d) Klient zmarí rokovania spojené s prípravou a uzatvorením sprostredkúvanej zmluvy s treťou osobou, či už svojou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním, sa Klient zaväzuje uhradiť Realitnej kancelárii zmluvnú pokutu, a to:

a) v prípade predaja nehnuteľnosti alebo prevodu práv a povinností člena bytového družstva vo výške sedem percent (7%) z ceny nehnuteľnosti,

b) v prípade prenájmu nehnuteľnosti vo výške trojmesačného (3) nájomného.

2. Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku nároku. 3.Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Realitnej kancelárie na náhradu škody a ušlého zisku 

 

Článok VIII.

Reklamácie

 1. Klient je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy Odmeny, prípadne ďalších Nákladov za poskytnuté Služby vyčíslených vo Faktúre a/ alebo kvalitu poskytnutých Služieb bez zbytočného odkladu, tj. čo najrýchlejšie po tom, ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Faktúry Klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 2. V prípade, že Klient neuplatní svoje právo podľa Čl. VIII. ods. 1. VOP, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
 3. Klient môže svoju reklamáciu uplatniť v sídle Realitnej kancelárie, pričom Realitná kancelária je povinná na požiadanie Klienta vydať písomné potvrdenie o mieste, čaše, spôsobe a predmete reklamácie.
 4. Realitná kancelária je povinná reklamáciu prešetriť a výsledok písomne oznámiť Klientovi do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Realitnej kancelárii.
 5. V prípade, že prešetrenie reklamácie Klienta je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Realitná kancelária povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť Klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Realitnej kancelárii.
 6. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady fakturovanej Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov za poskytnuté Služby nemá odkladný účinok na povinnosť Klienta zaplatiť Realitnej kancelárii dotknutú časť z Odmeny alebo ďalších Nákladov za poskytnuté Služby podľa príslušnej Faktúry.
 7. V prípade, že reklamácia Klienta voči Odmene alebo prípadným ďalším Nákladom za poskytnuté Služby bude Realitnou kanceláriou uznaná za opodstatnenú, bude suma z Odmeny alebo ďalších Nákladov za poskytnuté Služby, priznaná Klientovi v zmysle reklamácie, vrátená na jeho bankový účet. 
 8. Klient je oprávnený, v zmysle Reklamačného poriadku vydaného spoločnosťou Lemberg, s.r.o, predložiť spor, týkajúci sa správnosti fakturovaných súm alebo kvality poskytovaných Služieb Realitnou kanceláriou, o ktorom sa uskutočnilo a ukončilo reklamačné konanie, a Klient nie je so spôsobom vybavenia jeho reklamácie spokojný, na prešetrenie spoločnosti Lemberg ,s.r.o.

Článok IX.

Zmena zmluvných dokumentov

 1. Realitná kancelária si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP, pričom táto zmena sa nedotkne Realitných zmlúv uzatvorených pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmenených VOP.
 2. Realitnú zmluvu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán, a len vo výnimočných prípadoch formou písomne uzatvoreného Dodatku, to platí aj v prípade ak Realitná zmluva je uzatvorená v nepísomnej forme.

Článok X.

Zodpovednosť za škodu

 1. Realitná kancelária zodpovedá Klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila zavinením porušením svojich povinností vyplývajúcich z Dohody, ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom VOP, nezodpovedá však za ušlý zisk Klienta spôsobený porušením svojich povinností stanovených v Dohode alebo VOP. Zodpovednosť Realitnej kancelárie za škodu, spôsobenú Klientovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností stanovených Dohodou a VOP, je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť Klientom uhradenej Odmeny za poskytnuté Služby, alebo pomerne znížiť Odmenu za poskytnuté Služby za obdobie chybného poskytovania Služieb podľa podmienok Dohody a VOP, ak tento nárok Klient uplatnil v Realitnej kancelárii písomne, najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca tento nárok.
 2. V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Klienta stanovených v Dohode a vo VOP vznikne Realitnej kancelárii škoda, je túto škodu Klient povinný Realitnej kancelárii v celej výške nahradiť. 
 3. V prípade, že Klient hoci aj bez zavinenia poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v Dohode alebo VOP, je Realitná kancelária oprávnená požadovať od Klienta náhradu škody vzniknutú porušením takejto povinnosti, a to v celom rozsahu a výške.
 4. Realitná kancelária nezodpovedá Klientovi za vznik škody, ktorá mu vznikne nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v Čl. IV. ods. 3 VOP.
 5. Realitná kancelária nezodpovedá Klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzatvorených Sprostredkúvaných zmlúv.
 6. Realitná kancelária je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytol Klient, a ktoré poskytuje tretím osobám. V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola spôsobená nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od Klienta, resp. od tretej osoby.
 7. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku Klienta je Realitná kancelária oprávnená fakturovať Klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody Realitnej kancelárie nie je týmto ustanovením VOP dotknutý.

 

Článok XI.

Doručovanie 

 1. Všetky informácie, posielané Realitnou kanceláriou Klientovi v súvislosti so Zmluvnými dokumentami faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené Klientovi uplynutím piatich (5) kalendárnych dní odo dna ich zaslania Klientovi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/sídla, uvedenú v záhlaví Dohody, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú Realitnej kancelárii.
 2. Ak nie je možné Klientovi doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú v súvislosti so Zmluvnými dokumentmi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/ sídla, považuje sa táto za doručenú dňom, keď osoba, oprávnená na doručovanie poštových zásielok, oznámi Realitnej kancelárii, že poštovú zásielku nemožno Klientovi doručiť (tzn. adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnutý, nedostatočná adresa, prípadne adresát odmietol prevziať zásielku).

  

Článok XII.

Ochrana osobných údajov, mlčanlivosť

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí tejto zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto zmluvy a zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej zmluvnej strany.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení ich povinností podľa tejto zmluvy rešpektovať a dodržiavať obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, a to najmä:

a) nezverejniť údaje, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo tretím osobám,

b) zabezpečiť, aby uvedené údaje neboli sprístupnené tretím osobám, c) zabezpečiť listiny, vrátane fotokópií obsahujúcich informácie, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, pred zneužitím tretími osobami.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že povinnosť podľa bodu 1. a 2. tohto článku rovnako zaväzuje aj ich zamestnancov a tretie osoby, ak sa pri plnení svojej pracovnej náplne môžu k takýmto informáciám dostať.

4. Podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení dáva Záujemca Sprostredkovateľovi výslovný súhlas so spracúvaním a využívaním jeho osobných údajov, vrátane osobitných kategórií osobných údajov v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy o sprostredkovaní, ako aj výslovný súhlas s poskytovaním a sprístupnením osobných údajov na účely spracúvania tretím osobám vyskytujúcim sa v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj súhlas získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov na nosič informácií.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP boli prijaté dňa 27.07.2019, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.

2. Každá platne uzatvorená Dohoda sa riadi aktuálnymi VOP. 

3. Každá aktualizácia alebo zmena VOP bude zverejnená po jej doplnení na webovej stránke Realitnej kancelárie, www.lemberg.sk.

4. Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Dohody, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok, dotýkajúcich sa predmetu Dohody.

5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Dohodou, ktoré však Dohoda výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republikyZáväzky zmluvných strán prekračujúce dobu platnosti Dohody zostávajú v platnosti aj po jej zániku.

6. V prípade, že sa niektoré z ustanovení Zmluvných dokumentov stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Dohody a VOP. Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu Dohody a VOP a najlepšie vystihuje zámer zmluvných strán. 

7. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s rozsahom a obsahom plnej moci realitného makléra konajúceho v mene a na účet Realitnej kancelárie. (Plná moc je k dispozícii k nahliadnutiu v Realitnej kancelárii.)

8. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s obsahom VOP, že si VOP pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripojil k Dohode svoj vlastnoručný podpis.

9. Ustanovenia VOP sa primerane použijú aj na Dohodu o zložení a úschove rezervačnej zálohy.